//www.digitaltoday.co.kr", "디지털투데이 (DigitalToday)") } window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-RRLX0JSXK5'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-145418610-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "6ea952e97a5aa4"; wcs_do(); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f30fd515759550"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); } 如果(!wcs_add)var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f4eca1e384e440"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); //audioclip.naver.com/channels/3508" ] }

//www.digitaltoday.co.kr", "디지털투데이 (DigitalToday)") } window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-RRLX0JSXK5'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-145418610-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "6ea952e97a5aa4"; wcs_do(); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f30fd515759550"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); } 如果(!wcs_add)var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f4eca1e384e440"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); //audioclip.naver.com/channels/3508" ] }

23浏览次
文章内容:
//www.digitaltoday.co.kr", "디지털투데이 (DigitalToday)") } window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-RRLX0JSXK5'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-145418610-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "6ea952e97a5aa4"; wcs_do(); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f30fd515759550"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); } 如果(!wcs_add)var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f4eca1e384e440"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); //audioclip.naver.com/channels/3508" ] }
//www.digitaltoday.co.kr", "디지털투데이 (DigitalToday)") } window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-RRLX0JSXK5'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-145418610-1'); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "6ea952e97a5aa4"; wcs_do(); if(!wcs_add) var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f30fd515759550"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); } 如果(!wcs_add)var wcs_add = {}; wcs_add["wa"] = "f4eca1e384e440"; 如果(window.wcs){ wcs_do(); //audioclip.naver.com/channels/3508" ] }
Neuralink的脑植入芯片用于人体临床试验[图片:Neuralink]
Neuralink的脑植入芯片用于人体临床试验[图片:Neuralink]

【今日数码AI记者】特斯拉CEO埃隆·马斯克领导的脑机接口(BCI)公司Neuralink因发布一段视频而引起关注,该视频显示一名患者使用大脑植入物移动鼠标并与CNBC的经济电脑下棋。据媒体21日(当地时间)报道。

去年 5 月获得美国食品和药物管理局 (FDA) 批准开展研究后,Neuralink 于同年秋季开始招募患者进行首次人体临床试验。后来,2024 年 1 月,马斯克宣布通过然而,当时几乎没有透露有关试验范围或性质的细节。

据报道,最近第一位接受脑部植入的患者是 29 岁的诺兰·阿博 (Noland Arbo)。 “切除部分头骨并将电极插入脑组织的手术非常简单且无痛,”阿尔博说。

这款名为“Arbo 大脑中植入心灵感应”的产品是 Neuralink 的首款产品,该公司正在开发一种脑机接口,帮助严重瘫痪患者仅使用神经信号控制外部技术。

BCI 是一个解码大脑信号并将其转换为外部技术命令的系统。通过这种方式,患有严重退行性疾病(例如卢伽雷氏病)的患者有望能够使用该系统发送短信或滚动浏览社交媒体(SNS)。

但据悉,Neuralink 在获得 FDA 最终批准并投放市场之前,仍需经过多次安全性和有效性测试。

https://t.co/OMIeGGjYtG

- Neuralink (@neuralink) 2024 年 3 月 20 日
分类:

棋牌游戏

标签:

评估:

    留言

    热门